Regulamin zakupów

1. Aby zamówić produkt należy złożyć zamówienie drogą mailową (sklep@magdalenamalinowska.pl) w zakładce „ZAMÓW”.

2. Treść wiadomości powinna zawierać następujące dane:

  • kategorię produktu (np. Koszulka Męska) oraz jego numer przyporządkowany w galerii (numer ten widoczny jest po kliknięciu w zdjęcie produktu w celu jego powiększenia)

  • w razie możliwości wyboru – kolor i rozmiar produktu

  • wybraną formę dostarczenia przesyłki

  • dane osobowe Klienta oraz adres do wysyłki produktu

3. Po otrzymaniu maila z zamówieniem – wysyłam Państwu odpowiedź, w której informuję o planowanym czasie oczekiwania na wykonanie zamówienia oraz dane firmy konieczne do wykonania przelewu należności za produkt wraz z kosztami przesyłki.

4. Rozpoczęcie wykonywania zlecenia następuje po otrzymaniu ww. przelewu.

5. Gdy produkt jest gotowy do wysyłki – otrzymują Państwo informację o przekazaniu produktu kurierowi lub Poczcie Polskiej.

Produkty prezentowane przeze mnie na Stronie nie są wykonywane w sposób masowy. Są to rzeczy artystyczne, często wykonane tylko w jednym egzemplarzu. Dlatego też zdjęcia produktów prezentują albo rzeczy już gotowe, czasem dostępne tylko w jednej sztuce, albo jedynie wzory produktów, które wykonam na Państwa zamówienie. Informacja o czasie oczekiwania podana będzie w mailu zwrotnym.

 

Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach strony internetowej www.magdalenamalinowska.pl

1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży tekstyliów i innych produktów z nadrukami zdjęć i grafik autorstwa Magdaleny Malinowskiej, a także rękodzieła, wykonywanych przez Magdalenę Malinowską za pośrednictwem strony internetowej www.magdalenamalinowska.pl.
  2. Autorem zdjęć i grafik umieszczanych na tekstyliach i innych produktach, a także jedynym posiadaczem praw autorskich osobistych i majątkowych do tychże zdjęć i grafik jest Magdalena Malinowska. Klienci nabywający tekstylia i inne produkty z nadrukami powyższych zdjęć i grafik, jako właściciele tych produktów, nabywają licencję na korzystanie z tych zdjęć i grafik jedynie w formie nadruków umieszczonych na tekstyliach i innych produktach przez nich zakupionych. Z nadruków tych nie można korzystać w oderwaniu od loga, bądź podpisu Autora.
  3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Strony Internetowej.

2.  Definicje

2.1 Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Strony Internetowej w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.2 Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.

2.3 Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej.

2.4 Sprzedawca – Magdalena Malinowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Fotoartystyczna Magdalena Malinowska, NIP: 6462730724, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: sklep@magdalenamalinowska.pl, tel.: +48 690 533 134.

2.5 Strona Internetowa – strona internetowa www.magdalenamalinowska.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym również sprzedaży Produktów.

2.6 Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.7 Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.

2.8 Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Strony Internetowej.

3. Sprzedaż Produktów

3.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej usługi polegające na sprzedaży Produktów.

3.2 Złożenie Zamówienia:

3.2.1 Klient dokonuje Zamówienia Produktów drogą mailową (sklep@magdalenamalinowska.pl) w zakładce „Zamów”. Treść wiadomości od Klienta powinna zawierać następujące dane: kategorię Produktu (np. Ekotorba), numer Produktu przyporządkowany mu w Galerii, opcjonalnie wybrany kolor oraz rozmiar Produktu oraz wybór sposobu przesyłki. Wiadomość powinna zawierać także dane osobowe Klienta oraz adres potrzebny do wysyłki Produktu.

3.2.2 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość zwrotną zawierającą informację o dostępności Produktu, czasu oczekiwania na Przesyłkę oraz dane konieczne do wykonania przelewu kwoty należnej za zakupienie Produktu wraz z kosztami jego dostarczenia.

3.2.3 Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów. Należy jednak brać pod uwagę, iż Strona Internetowa nie oferuje Produktów wykonywanych masowo, a projekty autorskie – dlatego też najczęściej złożenie zamówienia równoznaczne jest z wybraniem wzoru Produktu, który zostanie wykonany, a nie Produktu już gotowego – Produkt jest więc najczęściej wykonywany dopiero po złożeniu Zamówienia.

3.2.4 Czas wykonania Produktu zależy od dostępności materiałów koniecznych do jego wykonania oraz terminów wykonywania koniecznych usług przez podwykonawców i dostawców. Sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia dokonania Zamówienia, informuje Klienta drogą mailową o orientacyjnym czasie wykonania Zamówienia.

3.2.5 W przypadku informacji o długim czasie oczekiwania na Produkt, Klient ma możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

– Oczekiwania na realizację Zamówienia – co uważa się za równoznaczne z wykonaniem przelewu kwoty należnej za Produkt wraz z kosztami dostarczenia Produktu.

– Odstąpienia od Zamówienia – o czym niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę.

– Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych szybciej) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji – o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o czasie oczekiwania na Produkt, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

3.2.6 W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

3.3 Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

3.3.1 Prezentacja Produktów w ramach Strony nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.3.2 Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

3.3.3 Umowa zostaje zawarta:

– W przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 3.2.5  – z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.

– W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie długiego czasu oczekiwania określonego w ust. 3.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

3.3.4 Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej, Strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi na Stronie Internetowej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

3.3.5 Przy składaniu Zamówienia Klient wyraża zgodę na wykonanie płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego na podany przez Sprzedawcę numer konta bankowego.

3.3.6 Rozpoczęcie wykonywania Zamówienia oraz dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności za Produkty przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

3.3.7 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

3.3.8 Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (o którym Sprzedawca informuje Klienta) oraz okresu dostawy. Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.

3.3.9 Wraz z przesyłką Klient otrzymuje rachunek oraz wydruk specyfikacji Zamówienia.

3.3.10 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę.

3.3.11 Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem Zamówienia.

3.4 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

3.4.1 Zmiany cen Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 3.3.4;

3.4.2 Wprowadzania i wycofywania Produktów;

3.4.3 Przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach;

3.4.4 Wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla Klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.

Zmiany dokonane w trybie ust. 3.4 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

3.5 Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3.6 Prawo odstąpienia od Umowy.

3.6.1 Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

3.6.2 Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3.6.3 O chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Klient informuje Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy drogą pocztową lub mailową przed upływem 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3.6.4 Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w Załączniku numer 2 do Ustawy.

3.6.5 Zwrotom nie podlegają Produkty wykonane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klienta.

3.6.6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności tą sama drogą, jaka zostały one przekazane – czyli przelewem bankowym, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy i zwróceniu Produktu Sprzedawcy.

3.6.7 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy zostały opisane szczegółowo w Załączniku numer 1 do Ustawy.

3.7 Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu.

3.7.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

3.7.2 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.8 Reklamacje.

3.8.1 W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

3.8.2 Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając ją na adres podany na rachunku załączonym do Produktu.

3.8.3 Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

3.8.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

3.8.5 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy.

3.8.6 W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

3.9 Rozwiązanie Umowy o korzystanie ze Strony Internetowej z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Strony Internetowej nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów. 

4. Zmiana Regulaminu

4.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

4.2 Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Strony przed dokonaniem tej zmiany oraz nie dotyczy Umów zawieranych z Klientami, którzy złożyli Zamówienie przed zmiana Regulaminu. 

5. Postanowienia końcowe

5.1 Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.2  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

5.3 W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.